Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
  len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)

 

Živijó s. r. o.

 

IČO: 53348591

DIČ: 2121365334

Sídlo: Belinského 1039/19 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 148814/B     

 

Kontaktné údaje:

email: zivijoo@gmail.com

telefón: 0911191090

www.zivijo.sk

 

(ďalej len „predávajúci“)

        

 

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese živijo.sk ďalej len „internetový obchod").
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

 II. PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých povinných polí objednávkového formulára. Takto vyplnená objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky kupujúcemu.
 2. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zrušiť kúpnu zmluvu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru uvedeného na internetovej stránke www.zivijo.sk. O zrušení kúpnej zmluvy z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom, ktorý kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára.
 5. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky je kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.
 6. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 

 III. STORNO OBJEDNÁVKY

 1. Ak kupujúci odošle e-mail v ktorom oznámi stornovanie objednávky skôr ako mu predávajúci odoslal e-mail s akceptáciou objednávky, považuje sa objednávka za zrušenú. Storno objednávky je možné urobiť e-mailom prípadne telefonicky. Pri stornovaní objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

 

IV. KÚPNA CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu ako aj súvisiace náklady podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a zaplatenia kúpnej ceny. V prípade platby kúpnej ceny prostredníctvom dobierky je kupujúci povinný si tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu ako aj súvisiace náklady (poštovné, dobierka). Neprebratie dobierky kupujúcim bez odstúpenia od zmluvy oprávňuje predávajúceho vymáhať od kupujúceho vzniknuté náklady.
 2. Kúpne ceny tovaru uvedené na stránke www.zivijo.sk sú platné v okamihu objednania tovaru kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru v prípade zmeny peňažných kurzov, výrazného zvýšenia inflácie, zmeny legislatívy alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a distributérov tovaru, o čom bude kupujúci informovaný vopred.
 3. Všetky kúpne ceny sú v EUR (€).
 4. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:

- bezhotovostnou platbou podľa možností uvedených v sekcii „Spôsob platby“

- kartou alebo v hotovosti pri osobnom odbere

- na dobierku prostredníctvom doručovateľa pri prevzatí tovar

 1. Ku kúpnej cene budú pripočítané súvisiace náklady podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a zaplatenia kúpnej ceny, ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s kúpnou cenou.
 2. Odovzdanie tovaru kupujúcemu je možné až po (alebo súčasne s) úplnom zaplatení kúpnej ceny, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 3. Kupujúcemu bude na kúpnu cenu vystavená predávajúcim faktúra, ktorá mu bude zaslaná spolu s tovarom a slúži zároveň ako daňový doklad.
 4. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho, uhradením dobierky pri dodávke tovaru prostredníctvom pošty alebo zmluvného doručovateľa, alebo v hotovosti pri osobnom odbere.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny kupujúcim (výhrada vlastníckeho práva).
 6. Všetky akcie uvedené v internetovom obchode platia do vypredania zásob, ak nie je výslovne uvedené inak.

 

 V. MOŽNOSTI PREVZATIA TOVARU

 1. Tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Cena dopravy, ak nebude uvedené v individuálnej objednávke inak, je účtované vo výške 3,20- €. Dobierka 0,90- €.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u dopravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená nasledujúci pracovný deň od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

 

 VI. PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

 1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný najskôr vzniknutú škodu preukázať.

 1. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy na e-mailovú adresu objednavky@zivijo.sk, telefonicky alebo poštou na adrese: Živijo s. r. o. , Apollo Klub, Súkennícka 4, Bratislava, PSČ: 82109

3.Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu súvisiace náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 2. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 3. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je o. i. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 VII. REKLAMÁCIE

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v článku V. Obchodných podmienok.

 

VII. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie kupujúceho na tovary predávané predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky www.zivijo.sk

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 2. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať ihneď zjavné vady (s prepravcom, resp. pri osobnom prevzatí tovaru). Neskoršie reklamácie tohto typu nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená.
 3. Za vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci a ktorú možno úspešne reklamovať sa nepovažuje:
 • nepotrebnosť tovaru;
 • dodatočná nespokojnosť s cenou;
 • nespokojnosť s účinkami tovaru;

Predávajúci ďalej nezodpovedá za vadu ak:

 • zákazník spôsobil vadu tovaru sám alebo ju spôsobili osoby, ktorým umožnil tovar používať;
 • zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru;
 • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním (napr. v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený);
 • boli porušené ochranné plomby na tovare;
 • tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti (napr. po uplynutí doby expirácie tovaru) alebo po uplynutí doby životnosti (pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby);
 • vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy alebo inej nepredvídateľnej udalosti spôsobenej vyššou mocou;
 • vady boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym alebo nevhodným ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym zaobchádzaním alebo uskladnením tovaru, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca.
 1. Kupujúci berie na vedomie, že dôvodom pre reklamáciu nie je nedostatočný alebo nežiaduci účinok tovaru. Za tento je zodpovedný výrobca.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že použitý, otvorený tovar nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov.
 3. Kupujúci má právo vrátiť tovar do 7 dní len v prípade, že tovar ostal nepoužitý a jeho ochranný obal bol zachovaný.
 4. Predávajúci je povinný pri prevzatí tovaru vrátiť kupujúcemu sumu v hodnote tovaru.
 5. Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je uvedená pri konkrétnom tovare dlhšia záručná doba. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

 

VIII. REKLAMÁCIA ZÁSIELKY

 1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše prepravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu sa začne reklamačné konanie.
 2. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

Spôsoby reklamácie

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie:

 1. Zašlite výrobok na adresu: " Živijo s. r. o. , Apollo Klub, Súkennícka 4, Bratislava, PSČ: 82109." a následne nás kontaktujte. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar z dôvodu, že ste ho nesprávne zabalili nebude vymenený alebo nebude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal.
 2. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

 IX. UPOZORNENIE

Užívanie produktov, ktoré na našej webovej stránke www.zivijo.sk ponúkame, nemá za úlohu nahradiť plnohodnotnú liečbu ochorení.

Akákoľvek aplikácia týchto produktov je osobnou vecou zákazníka, a preto on sám je zodpovedný za ich použitie.

Rovnako, ako pri liečbe ochorení tradičnými farmaceutickými prípravkami, môžu sa účinky produktov prípad od prípadu mierne líšiť.

Dôrazne doporučujeme, aby hlavne v závažných prípadoch, konzultovali naši zákazníci užívanie prípravku so svojim ošetrujúcim lekárom, alebo sa obrátili na príslušných špecialistov z oblasti medicíny. V prípade potreby, veľmi radi odporúčíme skúseného a odborného diagnostika.

 

 X. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 

 1. Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže spotrebiteľ svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatniť aj cestou alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 2. Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013), spotrebiteľ môže akékoľvek svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predávajúceho voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Spotrebiteľ alebo predávajúci môžu uplatniť svoje práva a nároky prostredníctvom platformy riešenia on-line sporov podaním sťažnosti na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte predávajúceho na info@zivijo.sk.

 

 

 XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu súhlas s ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci tým potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a bude ich rešpektovať.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre kupujúceho v takom znení, ako je uverejnené na internetovej stránke  www.zivijo.sk v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúceho, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.

Každá zmena týchto VOP bude zverejnená na internetovej stránke www.zivijo.sk.